§1 Lejeperiode

Lejemålet tager sin begyndelse ved det udlejedes udlevering, eller fra det lejede efter rekvireret montage stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører, når det lejede indgår på udlejers lager, eller når det lejede afmeldes til demontage. Modtages det lejede inden kl. 8.00, beregnes afleveringsdagen ikke som lejedag.

§2 Vederlag og betalingsbetingelser

Som vederlag for brugsretten til det lejede, betaler brugeren en fast daglig leje som foran anført. Hvor andet ikke er aftalt er lejen pr. dag. Lejen beregnes fra leveringstidspunktet.
Ved udlejning af varmekanoner, kondenstørrer, pumper, sugespidsanlæg og stillads beregnes den ugentlige leje til 7 dage, øvrigt materiel 5 dage. Udlejer er berettiget til den for lejemålet gældende leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele perioden. Ved lejemål fremsendes faktura for hver måned, med betalig 8 dage netto kontant. Ved ikke rettidig indbetaling beregnes rente efter gældende takst. Hvis ikke andet er aftalt, betales lejen forud.

§3 Opstilling og instruktion

Den anførte daglige leje er excl. levering, foretaget opstilling, instruktion og afhentning, som beregnes efter gældende takster. For opstillling og instruktion som ønskes udenfor normal arbejdstid er udlejer berettiget til at beregne overtidstillæg efter gældende takster. Lejeren afholder udover lejen alle udgifter til el-tilslutning og tilslutning til vand, tillige med brændstof og smøremidler.

§4 Levering

Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker, brand eller lignende samt transportuheld.
Brugeren underrettes ved forhold af den nævnte art, men har intet erstatningskrav, uanset forsinkelsens årsag. Hvis forhold hos brugeren medfører forsinkelse uden forudgående underretning til udlejer betragtes leveringsdagen, som foran anført, som denne kontrakts ikrafttrædelsesdato, og udlejer er berettiget til at beregne sig leje fra denne dato.

§5 Aflevering og afbestilling

Sker kun ved direkte henvendelse til udlejer. Specificeret returseddel bedes medfølge ved returnering. Hvis den ikke medfølger, er udlejers optælling alene gældende. Returneret materiel, bilagt lejerens returseddel, er godkendt af udlejer, såfremt vi ikke inden 8 arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt gør indsigelse over for lejer. Ved materiellets aflevering foretages et eftersyn på vort værksted og evt. rengøring og reparation, der ikke skyldes normalt brug, debiteres ekstra ud over den normale lejepris, og evt. manglende dele vil blive debiteret samtidig med faktureret leje. Reparationsdage betragtes som lejedag.

§6 Forhold under lejeperioden

Lejeren er pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand, som dette er modtaget bortset fra normal slidtage. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig
anvendelse af det lejede i lejeperioden. Udlejer påtager sig ikke risikoen for eventuelle driftstab og lignende, uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til det lejede.

§7 Risiko og ansvar

Brugeren er i hele kontraktperioden forpligtet til for egen regning at have det lejede forsikret til fuld værdi mod enhver skade, og bærer tillige det fulde ansvar over for tredjemand med hensyn til skader forvoldt i lejeperioden, som måtte kunne henføres til det lejede. Undladelse af at tegne forsikring medfører ansvarsfrihed respektive regresret for udlejer i forhold til lejeren. For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter udlejer i det omfang, ansvaret kan pålægges dem. Udlejer påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Brugeren er tillige ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede og forpligtet til at give de fornødne anmeldelser til arbejdstilsynet og andre myndigheder. Jævnfør i øvrigt nedenstående forsikringsbetingelser.

§8 Servicebetingelser

Udlejer afholder fornødne udgifter til almindelige vedligeholdelseseftersyn, som foretages af firmaets montør. Dog betaler lejeren reparationsudgifter på det lejede, som må udføres som følge af misbrug eller anden selvforskyldt skade, tillige med omkostninger på det lejede, som kan henføres til fejl i strømtilførsel, tilslutning, materialevalg og lignende i tilfælde.
Hvor service nødvendigvis må finde sted udenfor normal arbejdstid, debiteres arbejdstiden til normal overtidsbetaling efter gældende takst for sådan service. I tilfælde, hvor maskinen nødvendigvis skal på værksted som følge af ovennævnte forhold, betaler lejeren disse transportomkostninger til udlejers kostpris. Reparationer på vort materiel må kun udføres af udlejers værksted, eller en af os anvist reparatør.

§9 Generelt

Brugeren må ikke uden udlejers samtykke fjerne det lejede fra den i lejekontrakten anførte adresse/leveringsadresse og ikke installere eller anbringe det lejede på en sådan måde, at dette kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed omfatte af panterettigheder i denne.
Lejekontrakten indeholder hele aftalen mellem lejeren og udlejer, og ingen tidligere aftaler, som ikke fremgår af denne kontrakt forpligter udlejer.

Forsikringsbetingelser (uddrag)

 • Selvrisiko 1% af maskinens nypris dog min. 8000,00 kr. excl. moms.
 • Ved maskiner over 30000,00 kr. selvrisiko på 20000,00 excl. moms.
 • Dækning: Brand, tyveri, hærværk og vandskade på udlejningsmateriel udlejet i Danmark, forsikringen omfatter skade ved pludselig og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag.
 • For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri eller hærværk straks anmeldes til politiet og udlejer. Ved brand og vandskade kontaktes udlejer.
 • Der opnås ikke erstatning i følgende tilfælde:
 1. Skade der skyldes fortsat eller grov uagtsomhed udvist af forsikringstager eller skade der forvoldes under indflydelse af beruselse og lignende.
 2. Maskiner anbragt på søfartøjer, skibe, pontoner eller lignende.
 3. Simpelt tyveri af bærbart værktøj eller tilbehør.
 4. Driftstab, bøder eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker – naturforstyrrelser mm.).
 5. Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
 6. Dækker ikke totalskade der består i at den forsikrede genstand må efterlades
 7. /og under jorden, uanset årsagen.